I. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep formularza odstąpienia od umowy.
 2. Przykładowy wzór formularza zwrotu odstąpienia od umowy znajduje się tutaj. Dokument odstąpienia od umowy prosimy wydrukować, czytelnie wypełnić i dołączyć do przesyłki.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu sklepu internetowego mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami:
  5.1 w przypadku dokonania przedpłaty za zamówienie poprzez serwis Przelewy24, zwrot zostanie dokonany poprzez tego samego operatora na nr konta, z którego Klient pierwotnie dokonał płatności. 
  5.2 w przypadku, gdy płatność za pierwotną transakcję była „za pobraniem” prosimy o wpisanie w formularzu zwrotu  numeru konta bankowego, na który mamy zwrócić należność.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu sklepu internetowego wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się:
  10.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  10.2.    dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  10.3.    dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  10.4.    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży
  11.1   w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  11.2   w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  11.3   w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  11.4   o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  11.5   w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy jak i Klientowi w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 13. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna
  95-030 Rzgów
  ul. Łódzka 57
  Z dopiskiem: ZWROT - SKLEP INTERNETOWY
 14. Klient może także oddać zakupiony towar korzystając ze strony https://wygodnezwroty.pl/  gdzie w szybki i łatwy sposób wygeneruje etykietę, dokona opłaty a następnie nada paczkę w Paczkomacie lub w wielu innych punktach handlowych, np. Żabka, Stokrotka, Auchan, Carrefour.
  Poniżej informacja, jak odesłać produkt z Wygodne Zwroty: II. REKLAMACJE

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu sklepu internetowego z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9 Regulaminu sklepu internetowego z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu sklepu internetowego za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@zaps.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Łódzka 57, 95-030 Rzgów.
 5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 7. W przypadku składania reklamacji Klient może skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnegoFormularz prosimy wydrukować i dołączyć do przesyłki z reklamowanym towarem.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania.
 9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 10. Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 regulaminu sklepu internetowego, może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową). 
 11. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
  a)  pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
  b)  obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 regulaminu sklepu internetowego, wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,
  c)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 regulaminu sklepu internetowego – Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 regulaminu sklepu internetowego zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.