1. Postanowienia Ogólne

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

"Sprzedający" - Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna, 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 57, NIP 728-27-95-622, REGON 101707862, Nr. KRS 0000491625 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi),

„Klient" – oznacza Konsumenta, czyli osobę fizyczną dokonującą Zamówienia, czyli czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Sklep Internetowy (Sklep)” - serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.zaps.com.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może kupić produkty

Rejestracja'' - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta "Konta Klienta", dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Operatora na stronie serwisu Sklepu,

„Login” – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do "Konta Klienta", ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji,

Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,

Konto” – miejsce w Sklepie dostępne dla Klienta po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane do Sklepu, w szczególności dane dotyczące Klienta, i zarządza nimi, odbiera określone dane ze Sklepu, jak również uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu dostępnych wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie. Klient, który nie posiada Konta, powinien liczyć się z tym, że będzie miał dostęp do mniejszej liczby funkcjonalności Sklepu, w szczególności może mieć ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania, zarządzania i pobierania danych (treści) ze Sklepu,

Towar” – Towar prezentowany w Sklepie Internetowym,

Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

1.Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wszystkie podawane ceny przez sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.
3. Podawane ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
4. Ceny w sklepie mogą ulec zmianie w każdej chwili. Aktualna cena jest widoczna w opisie produktu w dniu składania zamówienia i jest ona wiążąca do zawarcia umowy kupna sprzedaży.
5. Do ceny produktu należy doliczyć koszty dostawy, które uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Całkowita kwota zamówienia wraz z ceną dostawy widnieje w podsumowaniu każdego zamówienia.
6. Promocje, kupony, kody rabatowe, rabaty nie łączą się, nie obejmują produktów z poprzednich kolekcji i nie dotyczą produktów już przecenionych.
7. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem http://sklep.zaps.com.pl/pages/3-regulamin a także w siedzibie Sprzedającego.
8. Aktualne sposoby dostawy oraz ich ceny można znaleźć pod adresem http://sklep.zaps.com.pl/content/1-dostawa
9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
10. Klient może odstąpić od kupna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyn. Nie odbieramy paczek za pobraniem.
11. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedającego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
12. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ (zgodnie z art. 71 k.c.).
13. Zapytania odnośnie oferowanych produktów można składać na adres poczty elektronicznej bok@zaps.com.pl.
14. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w momencie przeniesienia niebezpieczeństwa na Klienta lub nastąpiły z przyczyny znajdującej się w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.
15. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

2. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu


1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
- w celu dokonania rejestracji w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Na to konto zostaną wysłane wskazówki, co do rejestracji w sklepie.
- połączenie z siecią Internet,
- posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów w sieci Internet,
- korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
2. Sprzedający zaleca również, aby na urządzeniu używanym do komunikacji ze sklepem było zainstalowane najnowsze oprogramowanie Adobe Flash Player oraz Java (Oracle).
3. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w powszechnie dostępnych przeglądarkach oraz na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

3. Licencjonowanie treści


1. Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela.
2. Na potrzeby Regulaminu dane (treści), określa się, jako: Własne Treści. Umieszczając w Sklepie Własne Treści Klient udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na:
- korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym, w celu udostępniania ich w ramach Sklepu, w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Sprzedającego;
- dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Sklepu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych;
Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Sklepie;
Sprzedający umożliwia Klientom, pod warunkiem zawarcia odrębnej, pisemnej Umowy, dodawanie  płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez Klienta ze Sprzedającym;
Klient umieszczając w Sklepie Własne Treści wyraża zgodę na ich eksportowanie przez Sprzedającego do innych serwisów internetowych, z którymi w danym momencie współpracuje Sprzedający, celem ich udostępniania, w szczególności w sieci Internet, przez takie serwisy.

4. Rejestracja i logowanie

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedającego w ramach Sklepu jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, podać poprawny adres poczty elektronicznej (e-mail) niezbędny do aktywacji Konta, ustawić bezpieczne hasło uniemożliwiające osobą trzecim podszycie się pod Klienta (w przypadku zakładania konta w Sklepie).
2. Następnie, osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Sklepu powinna odebrać swoją pocztę podaną podczas rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami przesłanych przez Operatora.
3. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez Klienta rejestrującego się w Sklepie zgodnie z prawdą, tj. wpisywane dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Klient jest zobowiązany na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane w Sklepie, jeżeli nastąpiła ich zmiana.
4. Sprzedający umożliwia, za pośrednictwem Sklepu, korzystanie z usług świadczonych w ramach Sklepu, polegających na umożliwieniu Klientowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Sklepu, dostępnych nieodpłatnie lub odpłatnie.
5. Z chwilą pozytywnego zakończenia procesu rejestracji przez Klienta Sprzedającego następuje utworzenie nowego Konta, a w konsekwencji zostaje zawarta umowa na świadczenie usług w ramach „Zaps Fashion Group”. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna, 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 57, NIP 728-27-95-622, REGON 101707862, Nr. KRS 0000491625 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi), zwana dalej również Sprzedającym. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Witryny (w szczególności umożliwienia dokonywania zakupów w Witrynie, tj. zawieraniu i realizacji umowy) a także w celach marketingowych.
7. Informujemy, iż Państwa dane teleadresowe i kontaktowe udostępniane są firmom zewnętrznym, z którymi współpracujemy. Przekazujemy jedynie, niezbędne informacje w celu realizacji procesu zakupowego i wysyłki zamówień.
8. Klient, na dany adres e-mail może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Klienta danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
9. Zabronione jest prowadzenie przez Klientów jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu oraz umieszczanie materiałów niezwiązanych z tematyką Sklepu.
10. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w Sklepie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych konkurencyjnych serwisów WWW, chyba, że za uprzednią zgodą Sprzedającego.
11. Osoby trzecie mają prawo prowadzenia w Sklepie konkurencyjnej wobec Sprzedającego działalności wyłącznie na podstawie uprzednich, indywidualnych uzgodnień ze Sprzedającym, co do warunków prowadzenia takiej działalności w ramach Sklepu.

5. Zamówienia


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.zaps.com.pl/,dokonać rejestracji nowego użytkownika lub w przypadku korzystania już z naszych usług zalogować się do sklepu. Wybrać towar, jego kolorystykę, rozmiar i ilość podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Klient może dokonać zakupu na stronie internetowej sprzedawcy bez zakładania konta, tj. jako Gość, podając jedynie niezbędne dane do realizacji umowy sprzedaży.
3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- przedmiotu zamówienia;
- ilości zamawianych produktów;
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują);
- wybranego sposobu dostawy
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest wiążące dla obu stron zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a umowa sprzedaży w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sprzedający wyśle informację zwrotną z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przyjęciem go do realizacji.
8. Zamówienia mogą być składane 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, jednak realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w godzinach 8-16.
9. Termin dostawy zamówienia uzależniony jest od wybranej formy dostawy.
10. Czas realizacji zamówienia (pakowanie i przygotowanie towaru do wysyłki) wynosi do 72 godzin (w dni robocze). Termin ten może ulec zmianie w okresie świątecznym i urlopowym. O zmianach Klient zostanie każdorazowo i odpowiednio wcześniej powiadomiony na stronach sklepu.
11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” bądź "Płacę przy odbiorze".
12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Zaps Fashion Group potwierdzi otrzymanie zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadkach przedłużającego się oczekiwania na potwierdzenie zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie folderu wiadomości niechcianych zwanego też czasem Spam-em.
13. Klient może anulować złożone zamówienie korzystając z formularza kontaktowego do czasu potwierdzenia wysyłki towaru przez sklep.
14. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

6. Dostawa

1. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Strony postanowią wspólnie inaczej.
2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres, za pośrednictwem wybranego przez Klienta przewoźnika.
3. W przypadku niedostępności części produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
4. Darmowa dostawa przysługuje w przypadku zamówienia produktów o wartości min. 250 zł brutto.

7. Płatności


1. Klient może dokonać płatności przy odbiorze przesyłki – realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po jego złożeniu.
2. Klient może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
3. Operatorem płatności elektronicznych jest firma Przelewy24. Jest też ona gwarantem szybkości i terminowości przeprowadzanych transakcji. Poprzez zastosowanie certyfikatów bezpieczeństwa znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa dokonywanych transakcji bezgotówkowych.
4. W sytuacji nie odnotowania w terminie 7 dni na koncie Sprzedającego wpłaty za zamówienie z formą zapłaty „przedpłata”, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia problemu i pomocy w jego rozwiązaniu.

8. Odstąpienie od umowy


1. W okresie czternastu dni kalendarzowych od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość́.
2. W ww. terminie Klient powinien przesłać Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy zakupu towaru w dowolny sposób. Zalecane jest jednak złożenie takiego oświadczenia w formie pisemnej albo elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Przykładowy wzór formularza zwrotu odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.
4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna
95-030 Rzgów
ul. Łódzka 57
Z dopiskiem: ZWROT - SKLEP INTERNETOWY

5. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa Klient.
6. Nie przyjmujemy paczek wysyłanych za pobraniem. Nie odbieramy paczek z Paczkomatów Inpost.
7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w sposób, w który uchroni go przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem podczas transportu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu.
8. W okresie na odstąpienie od umowy, Klient powinien obchodzić się z zamówionym towarem i sprawdzać go z należytą starannością. Tym samym ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości, które będzie wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.
9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedający powinien dokonać zwrotu kwoty wpłaconej przez Klienta (cena towaru plus doliczone koszty wysyłki) w ciągu 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o odstąpieniu Klienta od umowy, jednakże Sprzedający zastrzega sobie, iż nie będzie osobiście odbierał zwracanych produktów od Klienta, w związku, z czym może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili dostarczenia produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Niezależnie od wybranego przez Klienta pierwotnego sposobu dostarczenia, Sprzedający zwróci mu pełne, poniesione przez niego koszty transportu.
11. Zwrot płatności dla Klienta, Sprzedający dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki użył Klient przy złożeniu zamówienia, chyba, że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który to nie będzie wiązał się dla niego z dodatkowymi kosztami (w przypadku dokonania przedpłaty za zamówienie poprzez serwis Przelewy24, zwrot zostanie dokonany poprzez tego samego operatora na nr konta, z którego Klient pierwotnie dokonał płatności. W przypadku, gdy płatność za pierwotną transakcję była „za pobraniem” prosimy o dokonanie wyboru sposobu zwrotu należnej kwoty na formularzu zwrotu. Zwrotu tego możemy dokonać przekazem pocztowym na pierwotny adres dostawy, lub jeśli wyrazicie Państwo zgodę - na wskazany numer konta bankowego.)
12. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej części Zamówienia, zwrot środków pieniężnych (cena towaru oraz koszt dostawy) nastąpi proporcjonalnie do ilości zwracanego Towaru.
13. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji „Dostawa gratis”, Klient otrzymuje zwrot środków pieniężnych tylko za zawracany Towar. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów dostawy.
14. Szczegółowe informacje dotyczące „Prawa do odstąpienia od umowy” znajdują się pod odnośnikiem „odstąpienie od umowy”.

9. Wymiana towaru


1. Wymiana towaru możliwa jest do 14 dni od momentu otrzymania paczki. Wymiany wysłane po okresie 14 dni nie będą uwzględniane. Klient powinien wypełnić formularz wymiany.
2. Wymiana towaru może być dokonana w obrębie jednego modelu – może dotyczyć zmiany rozmiaru lub koloru, lub na inny model oferowany w tej samej cenie.
3. Wymiana towaru jest darmowa. Klient ponosi tylko koszt przesłania towaru w obie strony.*
4. Wymianie podlega towar z kompletem metek i bez śladów użytkowania (zapachu perfum, plam, itd.).
* W przypadku wymiany towarów o wartości min. 250 zł brutto, koszt wysyłki wymienionych towarów pokrywa Sprzedający.

10. Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w momencie przeniesienia niebezpieczeństwa na Klienta lub nastąpiły z przyczyny znajdującej się w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili, zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdy z poszczególnych rodzajów odzieży należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i konserwować (prać, prasować) zgodnie z zaleceniami na metce pielęgnacyjnej. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte, wynikające z przyczyn technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych.
3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne, przecięcia, rozerwania, otarcia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji, rozdarcia wynikające ze złego dopasowana rozmiaru, uszkodzenia wynikające ze zużycia elementów ozdobnych.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną.
5. W przypadku składania reklamacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego.
6. Jeżeli naprawa albo wymiana byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


11. Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym: www.sklep.zaps.com.pl
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna, 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 57, NIP 728-27-95-622, REGON 101707862, Nr. KRS 0000491625 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi), zwana dalej również Sprzedającym.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Witryny (w szczególności umożliwienia dokonywania zakupów w Witrynie, tj. zawieraniu i realizacji umowy) a także w celach marketingowych.
4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
5. Klientowi Witryny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich uzupełniania, poprawiania, przenoszenia czy usunięcia (tj. prawo do bycia zapomnianym). Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pod adres bok@zaps.com.pl 
6. W przypadku klientów zarejestrowanych w witrynie www.sklep.zaps.com.pl po zalogowaniu na konto, w zakładce „Moje dane osobowe” klient może pobrać plik w formacie csv bądź pdf, w którym znajdują się informacje na temat posiadanych przez Administratora danych zalogowanego Klienta.
7. W przypadku, gdy dane Klientów są niezbędne w celu realizacji ich roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klientów.
8. Dane osobowe Klientów takie jak:
- imię i nazwisko,
- adres dostawy,
- telefon kontaktowy,
- adres poczty elektronicznej,
Mogą zostać udostępnione osobom trzecim, takim jak firmy przewozowe oraz serwisom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
9. Podanie powyższych danych osobowych Klientów jest dobrowolne i wymaga zgody Klientów, ale jest konieczne jest do zawarcia umowy (zakupu w Witrynie i jego realizacji). Niepodanie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
10. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają dostęp upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Witryny.
11. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Klientom i osobom przeglądającym nasz sklep korzystamy z tzw. plików "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
12. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji Witryną, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji Witryny, a w szczególności:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
13. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
14. Pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedającego, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
15. Dane osobowe podane przez Klientów podczas rejestracji i składania zamówień oraz dane pochodzące z plików Cookies mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz agencjom marketingowym, m.in. celem profilowania oferty dla Klienta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) bądź telefoniczną (SMS z informacją handlową). Na profilowanie oferty oraz przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (na adres e-mail) oraz telefoniczną (wiadomość SMS), klient musi wyrazić zgodę.
16. Klient podczas składania zamówienia oraz dokonywania zakupów w witrynie może wyrazić zgodę na przetwarzania jego danych osobowych mających na celu profilowanie oferty. Klient może również w każdej chwili ww. zgodę odwołać, poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego, pod adresem: bok@zaps.com.pl 
17. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na profilowanie, a wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera drogą mailową (na e-mail) oraz telefoniczną (poprzez SMS) będzie otrzymywał wiadomości ogólne, niedostosowane do jego profilu, potrzeb, zainteresowań.
18. Dane osobowe używane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
19. Sklep internetowy www.sklep.zaps.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym i działaniami osób trzecich. Sprzedający stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Sklep posiada certyfikat protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. Wydawcą certyfikatu dla Zaps Fashion Group jest HOME.PL.
20. W sklepie internetowym www.sklep.zaps.com.pl umieszczone są formularze kontaktowe umożliwiające wysłanie wiadomości do firmy Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna. Podanie danych osobowych w formularzach kontaktowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do poprawnego wysłania wiadomości. Dostęp do ww. danych osobowych wysłanych poprzez formularze kontaktowe będą mieć jedynie uprawnione osoby z biura obsługi klienta sklepi internetowego oraz pracownicy działu handlowego (w przypadku formularza kontaktowego zawartego w zakładce „Współpraca”).
21. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach Administrator danych powiadomi Klientów.
22. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres bok@zaps.com.pl

12. Newsletter


1. Otrzymywanie Newslettera na adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego jest bezpłatne. Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości droga mailową oraz telefoniczną (poprzez SMS), oświadcza, że to on jest właścicielem podanego w formularzu elektronicznym, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego.
2. W celu otrzymania Newslettera na e-mail Użytkownik powinien aktywować usługę Newsletter poprzez kliknięcie w okienko checkobox „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany w sklepie adres e-mail, wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, wiem, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę” w formularzu elektronicznym dostępnym podczas dokonywania zakupów w Witrynie www.sklep.zaps.com.pl
3. W celu otrzymania Newslettera na numer telefonu Użytkownik powinien aktywować usługę poprzez kliknięcie w okienko checkobox „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na mój, podany w sklepie numer telefonu, wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, wiem, że w dowolnym momencie mogę wycofać zgodę” w formularzu elektronicznym dostępnym podczas dokonywania zakupów w Witrynie www.sklep.zaps.com.pl
4. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz.1422 ze zm.).
5. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (w przypadku wiadomości otrzymywanych na e-mail) bądź kontakt z obsługą Witryny pod adresem bok@zaps.com.pl. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera na e-mail bądź numer telefonu, Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej bądź numer telefonu Użytkownika Newslettera.
6. Użytkownik może ponownie zamówić otrzymywanie Newslettera podczas składania zakupów w Witrynie sklepu lub poprzez kontakt z obsługą Witryny i poproszenie o wpisanie na listę subskrybentów.

13. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Zobacz regulamin obowiązujący do 24.05.2018